عملکرد مثبت شهرداری منطقه پنج کرمانشاه در شش ماهه نخست امسال/فیلم
{$sepehr_code_3009}